Вимоги до оформлення статей

Структура статті має містити такі елементи:

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мета дослідження;
 • методи дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки і перспективи подальших досліджень;
 • список використаних джерел;
 • references.

Обсяг публікації – 5-8 сторінок.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (у форматах *.doc, *.docx або *.rtf).
Шрифт: гарнітура – Cambria, кегль – 10 пт (в залежності від елементів статті), міжрядковий інтервал – 1. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Порядок розміщення матеріалу:

 1. УДК // вирівнювання по лівому краю, шрифт Cambria, 10 пт
 2. Ім’я та ПРІЗВИЩЕ // вирівнювання по правому краю, шрифт Cambria, напівжирний, 10 пт
 3. Місце роботи або навчання, місто, країна // вирівнювання по правому краю, шрифт Cambria, курсив, 10 пт
 4. Ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/) // вирівнювання по правому краю, шрифт Cambria, курсив, 9 пт
 5. Адреса електронної пошти // вирівнювання по правому краю, шрифт Cambria, курсив, 9 пт
 6. НАЗВА СТАТТІ // вирівнювання по центру, шрифт Cambria, напівжирний, 10 пт, прописні літери

Примітка! Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками

 1. Анотація. Зміст анотації має стисло й інформативно описати основні ідеї та отримані результати. Анотація статті за обсягом має бути 1800-2000 знаків (з пробілами) // вирівнювання по ширині; шрифт Cambria, курсив, 8 пт; абзац 1,25 см
 2. Ключові слова: 5-8 ключових слів, розділених «;» // вирівнювання по ширині; шрифт Cambria, курсив, 8 пт; абзац 1.25 см
 3. Далі дублюється інформація (п.2-8) англійською мовою з дотримання тих же вимог.
 4. Основний текст статті // шрифт - Cambria; розмір шрифту – 10 пт; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний
 5. Список використаних джерел.
 • Джерела подаються мовою оригіналу за стандартом ДСТУ 8302:2015. Правила оформлення та приклади див. за посиланням https://www.grafiati.com/uk/info/dstu-8302-2015/examples/ 
 • За наявності до джерел додається відповідний їм DOI або активне посилання на джерело в Інтернеті.
 • У переліку використаних джерел мають бути зазначені лише ті джерела, які зустрічаються у тексті подання.
 • Джерела нумеруютьсяй організовуються в переліку посилань за абеткою з абзацу, шрифт 9 пт, міжрядковий інтервал 1, вирівнювання по ширині.
 • Самоцитування не має перевищувати 20% від загальної кількості вказаних джерел.

Примітка! Звертаємо увагу авторів на те, що назви журналів, конференцій, збірників, книг слід виділяти курсивом.

 1. References.
 • References повинен повторювати усі публікації зі списку використаних джерел.
 • References подається за стандартом ДСТУ 8302:2015. Правила оформлення та приклади див. за посиланням https://www.grafiati.com/uk/info/dstu-8302-2015/examples/ 
 • Для транслітерації рекомендуємо використовувати онлайн-сервіси:  http://ukrlit.org/transliteratsiia– для україномовних та http://translit.cc – для російськомовних джерел.

Важливо! Звертаємо Вашу увагу, що усі елементи статті англійською мовою розміщуються у тому ж порядку й оформлюються за тими ж вимогами, що й статті українською.

Загальні правила цитувань у тексті
Посилання на джерело повинно міститись у квадратних скобках "[ ]" в середині яких розміщений номер відповідного джерела. 

Форматування окремих об’єктів
Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані відразу після згадування в тексті (не наприкінці статті).
Формули та окремі математичні символи й літери для позначення величин мають бути набраними в редакторі MS Equation без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
Рисунки повинні бути підписані, пронумеровані, згруповані, чіткі, вирівняні по центру.
Таблиці називаються і нумеруються.

Важливо!
Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу.
У разі одержання позитивної рецензії, яку проводять експерти редакційної колегії, авторам надсилається повідомлення про прийняття статті до друку та очікувану дату виходу видання.